Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một, 2022

ICTGO là trang thông tin điện tử cá nhân, được hoạt động nhằm chia sẻ thông tin, đánh giá và cung cấp các nội dung chuyên biệt về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT).

Liên hệ: lenhatnam@ictgo.vn

Chịu trách nhiệm Pháp lý: Lê Nhật Nam.

Mọi bài viết xuất bản được kiểm duyệt tuân thủ theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Đã thông báo hoạt động theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tờ khai số 139819/NHBK ngày 01 tháng 06 năm 2022.

Copyright ©2021 - 2022, ICTGO Research and Analytics team.